Interesse? Lees aandachtig deze pagina!

Indien u interesse hebt in één van onze Puppies mag u ons steeds vrijblijvend contacteren. ( ZIE FORMULIER ONDERAAN DEZE PAGINA! )

Wij verwachten sporadisch in huis opgevoede en goed gesocialiseerde border collie puppies, dit voornamelijk in de kleuren Zwart-Wit, Zwart-Tricolor alsook Australisch Rood.  Wij nemen geen mensen aan op onze voorkeurslijst indien ze niet voor de geboorte van de pups op bezoek geweest zijn.

Vragen over onze werking ? – gelieve eerst de pagina AEST ELORIEL te lezen
AANDACHT: alle puppy-formulieren gaan rechtstreeks naar een externe mailbox dewelke slechts 1x per week wordt geopend en beantwoord.

Alle honden leven in huis.
Pups groeien op in de woonkamer.
Puppen worden getitert en krijgen ECVO-controle Pups worden opgevoed volgens Puppy Culture Protocollen Wij geven BARF (vlees), pups leren echter ook brokken kennen. Baasjes krijgen een log-in voor het info-platform ( video, tekst, … ).

 

Fall/Winter 2021

 

Volgens de AVG Artikel 16 VWEU, delen wij u mede dat Aest Eloriel & Border’s Resort de persoonlijke gegevens die u ons laat toekomen zal gebruiken voor het maken en opvolgen van afspraken, bezoeken en informatie-uitwisseling. Dit schrijven kan op papier, digitaal (E-Mail, Messenger, Whatsapp, .. ) alsook via telefonische weg.
Uw gegevens worden opgeslagen en u kunt deze op verzoek inkijken alsook verwijderen uit ons systeem.
Wij delen u mede dat wij als opslag voor adressen gebruik maken van een Google-Account, met uitzondering van het plaatsen binnen onze Google-Account worden uw gegevens uiteraard met geen enkele derde-partij gedeeld.
Bij aankoop van een puppy, alsook intekenen voor iedere andere vorm van inhuis-name van een hond uit onze fok, gaat u er mee akkoord dat foto’s door ons of derden gemaakt van de hond ( ook mogelijks met u in beeld ) gepubliceerd mogen worden op onze website, facebookgroep, facebookpagina alsook affiches en nestaankondigingen, collage’s en dergelijk promotie-materiaal.According to the AVG Article 16 TFEU, we inform you that Aest Eloriel & Border's Resort will use the personal information you send us to make and follow up appointments, visits and information exchange. This writing can be done on paper, digital (E-Mail, Messenger, Whatsapp, ..) as well as by telephone.
Your data is stored and you can view it and remove it from our system on request.
We inform you that we use a Google Account as storage for addresses, with the exception of placing within our Google Account your data is of course not shared with any third party.
When purchasing a puppy, as well as signing up for any other form of house-name of a dog from our breeding, you agree that photos may be published by us or third parties made of the dog (also possibly with you in the picture) on our website, facebook group, facebook page as well as posters and news announcements, collage's and similar promotional material.Conformément à l'article 16 du TFUE d'AVG, nous vous informons que Aest Eloriel & Border's Resort utilisera les informations personnelles que vous nous avez envoyées pour effectuer et suivre les rendez-vous, les visites et l'échange d'informations. Cette écriture peut être faite sur papier, numérique (E-Mail, Messenger, Whatsapp, ..) ainsi que par téléphone.
Vos données sont stockées et vous pouvez les visualiser et les supprimer de notre système sur demande.
Nous vous informons que nous utilisons un compte Google comme espace de stockage pour les adresses, à l'exception du fait de placer dans notre compte Google vos données, bien sûr, non partagées avec des tiers.
Lors de l'achat d'un chiot, ainsi que souscrire à toute autre forme de maison en particulier un chien de notre élevage, acceptez-vous que les images par nous ou des tiers ont fait le chien peut être publié (éventuellement aussi avec vous dans l'image) sur notre site Web, groupe Facebook, page Facebook ainsi que des affiches et des annonces, des collages et du matériel promotionnel similaire.Laut AVG Artikel 16 AEUV, informieren wir Sie, dass Aest Eloriel Resort & Border persönlichen Daten, die Sie lassen uns und Termine verfolgen erstellen verwenden senden, Besuche und Informationsaustausch. Diese Schrift in Papier, digital (E-Mail, Messenger, WhatsApp, ..) sowie über das Telefon weg.
Ihre Daten werden gespeichert und Sie können sie einsehen und auf Anfrage aus unserem System entfernen.
Wir informieren Sie, dass wir als Speicher für Adressen ein Google-Konto, mit Ausnahme der Orte in unserem Google-Konto, Ihre Daten werden selbstverständlich unter Verwendung von mit Dritten geteilt werden.
Wenn Kauf eines Welpen, sowie abonnieren Sie jede andere Form von in-house vor allem ein Hund aus unserer Zucht, sind Sie einverstanden, dass Fotos von uns oder Dritten der Hund (im Bild mit Ihnen auch möglicherweise) veröffentlicht werden auf unsere Website, Facebook-Gruppe, Facebook-Seite sowie Plakate und Nachrichten, Collagen und ähnliche Werbematerialien.